Vimwiki的相关资料搜集

**2012-10-04更新:**加入Vimwiki2.0新特性

做个记录,近期准备尝试Vimwiki(部分文章可能需要翻墙)

Vimwiki

Vimwiki介绍文章

可以嵌入Vimwiki的评论系统